• Royal Star Fiber Glass
Royal Star Fiber Glass
Royal Star Fiber Glass
Royal Star Fiber Glass

About Us

 •  Super Star, Royal Star Fiber Glass မ်ားကို ဦးလွေမာင္ မိသားစုမွ တဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ အၿဖစ္ ေစ်းႏွဳန္း ခ်ိဳသာစြာ ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ ၿဖန္ ့ခ်ီ ေပးေနပါသည္၊၊

   ဖိုင္ဘာ တိုင္ကီ ၊ စတီး တိုင္ကီ ႏွင့္ သံတိုင္ကီ

   ေၾကြျပား ၊ ေၾကြထည္ ႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္း သံုး ပစၥည္း

   ေရပိုက္ ၊ ေရ ေမာ္တာ ႏွင့္ ပိုက္ဆက္ ပစၥည္း

   လုိင္းသြပ္ ၊ ေျဗာင္သြပ္ ႏွင့္ ကာလာသြပ္

   ဂ်မ္ဆင္သုတ္ ႏွင့္ ပလာစတာ ေကာနစ္

   သံဇကာ ၊ ခ်ိန္းလိတ္ ႏွင့္ သံဆူးၾကိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္

   အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္း မ်ိဳးစံု ၿဖန္ ့ခ်ီေရး

   ေရစင္ ၿပဳလုပ္ၿခင္း

   ႒ာနဆိုင္ရာမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ အထူးေစ်းႏွုန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

   ဂါလံ ( ၅၀ ) မွ ဂါလံ ( ၅၀၀၀ ) ထိ ဆိုဒ္အမ်ိဳးေပါင္း ( ၆၀ ) ေက်ာ္အဆင္သင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

   ေရတိုင္ကီမ်ားကို ႏွစ္ ( ၃၀ ) အာမခံ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

   လိုအပ္ေသာ ေအာ္ဒါဆိုဒ္မ်ိဳးစံုကို သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏွုန္းျဖင့္ ေအာ္ဒါမွာယူႏုိင္ပါသည္။

   ျမိဳ ့တြင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို ့ေဆာင္တပ္ဆင္ေပးျခင္း ၊ ေရပိုက္ဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

   စက္ရံုသံုး ၊ အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကိဳး ၊ ပန္ကာ ၊ အိတ္ေဇာဖန္ ႏွင့္ အိမ္အလွဆင္ မီးပစၥည္းမ်ိဳးစံုျဖန္ ့ခ်ိေရး

Our Company's Products

Contact Us

www.map-embed.com